ukryta

14 tekstów – auto­rem jest uk­ry­ta.

~Jes­teśmy ma­rionet­ka­mi. Ktoś się dob­rze ba­wi nami...~ 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 sierpnia 2012, 19:13

Uczci­wość to naiw­ność. To wiara, że wszys­tko kiedyś zos­ta­nie wynagrodzone. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 sierpnia 2012, 00:39

Nigdy...

Nig­dy nie mów, że nic Ci się nie chce
- to tak, jak­byś nie miał pragnień.
Nig­dy nie mów, że nie wiesz, ko­go kochasz
- wte­dy sam pot­wier­dzasz, że nie kochasz nikogo.
Nig­dy nie mów, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 sierpnia 2012, 15:50

Gdy zaczy­nasz coś tra­cić, możesz być pew­ny, że niedługo stra­cisz wszys­tko, jeśli nie znaj­dziesz siły, by wal­czyć. To ta­kie trud­ne, gdy wszys­tko, do cze­go zmie­rzałeś, nag­le sy­pie ci się w gru­zach. Jak do­mek z kart. Jak za­mek z pias­ku.
Pra­cujesz nad czymś długo, by później pat­rzeć jak to się rozpada. 

myśl • 2 maja 2012, 00:45

Każdy z nas ma swo­je piekło, o którym nie jest w sta­nie mówić. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 marca 2012, 21:20

...

Dla in­nych pew­na siebie.
Dla in­nych in­te­lek­tem niska.
To po pros­tu ja
głupia pesymistka,
naiw­na egoistka.

Taką mnie poznali,
lecz błądzą tak myśląc, bo w mo­je ser­ce
nig­dy nie zaglądali... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 4 marca 2012, 17:46

Na­pisałam dla Ciebie set­ki piose­nek i wier­szy, by te kar­tki por­wać na ka­wałki. To stało się trud­niej­sze niż kiedyś. Słowa, które wte­dy pot­ra­fiłam zeb­rać w całość, stały się niczym. Nie pot­ra­fiłam w piosen­ce wyz­nać jak bar­dzo tęsknię. Cza­sem tyl­ko me­lodia wychodząca im­pulsem z mo­jej dłoni zda­wała się być równa z bi­ciem ser­ca. Ale to też było mało... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 marca 2012, 01:11

Nie po­wiem im prze­cież, ile dla mnie znaczą. Że to dzięki nim się uśmie­cham. Że są po­wodem, dla które­go mam siłę wstać z łóżka. Nie po­wiem, że ich kocham, bo to byłoby [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lutego 2012, 01:27

~~

Mam nadzieję, że wiesz,
Jak mi Ciebie brakuję.
Co czuję, gdy deszcz
Mi Ciebie pokazuje.
Gdy łzy stają się czymś więcej,
To nie tyl­ko tęsknota.
Mam nadzieję, że wiesz
Jak bar­dzo chcę Cię spotkać.

Dziś byłam u Ciebie,
Czułam Twój do­tyk,
Słyszałam Twój głos.
Pat­rzyłam w ziemię,
Umierając z tęsknoty.
Dlacze­go ta­ki jest los?

Cze­kałam na cud,
Lecz nic się nie stało.
Wiem, że jes­teś gdzieś tam.
Ale to jest za mało…

[*] 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 lutego 2012, 20:02

Co­raz częściej boimy się żyć niż umierać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 lutego 2012, 21:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ukryta

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność